info@cwea.org.cy

Ο Σύνδεσμος

Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ)

Ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου (ΣΑΕΚ) ιδρύθηκε τέλη του 2006, (1η Γενική Συνέλευση 20/03/07), υπό μορφή μη κερδοσκοπικού, μη κυβερνητικού οργανισμού, μετά από πρωτοβουλία εκπροσώπων εταιρειών με άδειες κατασκευής και λειτουργίας αιολικών πάρκων από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ).

Σκοπός

Σκοπός του Συνδέσμου είναι η προώθηση, η εγκατάσταση και η λειτουργία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολική ενέργεια στην Κύπρο. Από τον Ιούνιο του 2007 (27/06/07) ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου είναι πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Αιολικής Ενέργειας (European Wind Energy Association, EWEA) με συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις και δραστηριότητες.

Στόχοι, οφέλη και πλεονεκτήματα

Με την εκπλήρωση των αρχικών στόχων του Συνδέσμου, ήτοι την εισδοχή της Κύπρου στον ενεργειακό χάρτη των ΑΠΕ σε Ευρωπαϊκό και Διεθνές επίπεδο, ο Σύνδεσμος συνεχίζει να εργάζεται για την προώθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της αιολικής ενεργείας για έργα της τάξης των 60MW, αφού ως χώρα θα έχουμε πολλαπλά οφέλη με τεχνολογίες φιλικές προς το περιβάλλον. Πολύ χρήσιμο είναι να ληφθεί υπόψη η μέχρι σήμερα συνεισφορά της αιολικής τεχνολογίας στο ευρύτερο ενεργειακό ισοζύγιο της Κύπρου και τις παραμέτρους που διέπουν την τεχνολογία αυτή.

Με βάση την απόφαση του Υπουργικού Συμβούλιου ημερ. 30/12/2008 υπάρχει παραχώρηση του 2% του κύκλου εργασιών από κάθε αιολικό πάρκο ως αντισταθμιστικά μέτρα/οφέλη (μόνο στα αιολικά και στη βιομάζα με συμβόλαια επιδοτήσεων παραχωρείται το 2%) στις γειτνιάζουσες Κοινότητες, καθώς και η πραγματική συνεισφορά και στήριξη ως μέτρα για την κοινωνική πολιτική των εταιρειών αιολικής ενεργείας στις γειτνιάζουσες Κοινότητες. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι από τον Ιούλιο του 2010 μέχρι το τέλος του 2021 τα αιολικά πάρκα Μέλη του ΣΑΕΚ, έχουν παράξει περίπου 3 εκατομμύρια MWh και έχουν καταβάλει ως αντισταθμιστικά οφέλη στις γειτνιάζουσες κοινότητες και τέλη προς την ΡΑΕΚ και τον ΔΣΜΚ, συνολικά περάν των €8 εκατομμυρίων.

Πιο συγκεκριμένα μερικά σημαντικά πλεονεκτήματα για τα αιολικά συστήματα είναι: εγκαταστάσεις μεγάλων μονάδων παραγωγής σε συγκεκριμένα σημεία τα οποία καθορίζει ο ίδιος ο ΔΣΜΚ βάσει των αναγκών ζήτησης και κατανάλωσης ενέργειας σε σύγκριση με τις διάσπαρτες μονάδες άλλων τεχνολογιών (δέσμευση έκτασης γης που δεν ξεπερνά τα 25mx25m για κάθε Α/Γ που φέρει ισχύ πλέον και πάνω από 4MW, συγκριτικά με την ανάπτυξη των Φ/Β όπου δεσμεύει γη περί των 10 – 15 στρεμμάτων ανά MW εγκατεστημένης ισχύος), μεγάλες επενδύσεις στον τομέα ΑΠΕ με αποτέλεσμα να προσελκύουν περαιτέρω σοβαρούς επενδυτές από την Κύπρο και το εξωτερικό. Η ενεργειακή παραγωγή των αιολικών συστημάτων είναι συγκρίσιμη με τα φωτοβολταϊκά και σε μερικές περιπτώσεις πιο αποδοτική, ενώ τα αιολικά συστήματα συμβάλουν στην ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας μας, στην αξιοποίηση ενός σημαντικού εθνικού φυσικού πόρου με τεχνολογία που είναι ώριμη, περιβαλλοντικά αξιόπιστη, κοινωνικά αποδεκτή και οικονομικά αποδοτική. Δημιουργούνται όλες οι απαιτούμενες υποδομές και προϋποθέσεις για περαιτέρω θέσεις εργασίας στην πραγματική οικονομία, μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοσκοπίου και άλλων αέριων ρύπων, μείωση της ρύπανσης, εξοικονόμηση στο κόστος που προκύπτει από την αγορά δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικά καύσιμα, εξοικονόμηση συναλλάγματος, βελτίωση στην ποιότητα της υγείας, του περιβάλλοντος και άλλα.

Δράση και ανάπτυξη

Ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου είναι υπεύθυνο οργανωμένο σύνολο/επιχειρηματικός φορέας που επένδυσε στον τόπο μας πέραν των €300 εκατομμυρίων μέχρι σήμερα μέσω των Εταιρειών – Μελών του, που εκπροσωπούν ταυτόχρονα και το δεύτερο μεγαλύτερο οργανισμό παραγωγής ηλεκτρισμού στη χώρα μας με 6 ξεχωριστά εγκατεστημένα και συνδεδεμένα συστήματα/σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 157,5 MW. Το πρώτο αιολικό πάρκο μπήκε σε πλήρη λειτουργία τον Ιούλιο του 2010.

Ο ΣΑΕΚ με εκπρόσωπο ξεχωριστά συμμετέχει στη Συμβουλευτική Επιτροπή Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΚΑΗ) και στη Συμβουλευτική Επιτροπή των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΜΔ), υπό την Προεδρία και καθοδήγηση του Διευθυντή του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), για τη συμβολή στη διαμόρφωση των εκάστοτε κανόνων της Αγοράς, της Μεταφοράς και της Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Θέση του ΣΑΕΚ από το 2013, ήταν και εξακολουθεί να είναι η δημιουργία ενός μεγάλου κεντρικού συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης τουλάχιστον των 100MW υπό τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) ως εθνικό έργο υποδομής και δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό την απρόσκοπτη εισδοχή συστημάτων από ΑΠΕ, χωρίς περιορισμούς και αποκοπές.

Ο ΣΑΕΚ από την ίδρυση του μέχρι και σήμερα έχει μεγάλη συμβολή γενικότερα στα θέματα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειες (ΑΠΕ). Συγκεκριμένα είχε καθοριστικό ρόλο και λόγο στις εξελίξεις για την ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στον τόπο μας. Με διάφορες παρεμβάσεις και εισηγήσεις του στα κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο σε εκτελεστικό αλλά και νομοθετικό επίπεδο διαμόρφωσε πολιτικές και συνεχίζει να συμβάλει με γνώμονα το σωστό και δίκαιο ενεργειακό σχεδιασμό και το δημόσιο συμφέρον. Δημόσιες παρεμβάσεις και άρθρα των Μελών του έχουν δημοσιευθεί κατά περιόδους στον Κυπριακό και ξένο τύπο με στόχο την αντικειμενική ενημέρωση χωρίς προκαταλήψεις.

Βάλαμε στο τραπέζι για μελέτη, τη συμπερίληψη μέσα στο σχεδιασμό των στόχων της ΚΔ στις ΑΠΕ για το 2030, που αφορούν τον προγραμματισμό, τις προτάσεις και την εξέλιξη της Κύπρου σε ένα πιο πράσινο μοντέλο συμπεριλαμβανομένης πλέον και της Γαλάζιας Ενέργειας – που καταθέτει ανά διαστήματα το αρμόδιο Υπουργείο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (δίχτυα TYNDP) για τις επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις έργων (εξέταση και μελέτη για διασύνδεση ως έργα κοινού ενδιαφέροντος – ΕΚΕ/PCI ή/και από άλλα Ταμεία και χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ). Αυτή την πρόταση ως ΣΑΕΚ τη θέσαμε επίσημα στο Υπουργείο Ενέργειας αλλά και δημόσια από τα μέσα του 2018 και εντονότερα το 2019 και αφορά «τη δυνατότητα δημιουργίας ενός πλωτού αιολικού της τάξης των 50-60MW ή/και μεγαλύτερο, με τη συμμετοχή ως εταίρους την Κυπριακή Δημοκρατία και συγκεκριμένα το ΥΕΕΒ ή/και άλλη κρατική Αρχή και ενός Ακαδημαϊκού Ιδρύματος» – είμαστε σε επαφή με το Κέντρο Έρευνας και Καινοτομίας της Αριστείας «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μελετάμε συνεχώς και παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα τις διάφορες εξελίξεις και πρέπει να αναφέρουμε ότι σε Ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ραγδαία ανάπτυξη σε πλωτά αιολικά (παραδείγματα Γαλλίας, Αγγλίας και άλλων προηγμένων χωρών).

Ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας δεν αντιτίθεται σε καμία περίπτωση στην προώθηση όλων των τεχνολογιών αξιοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αφού όλες συνεισφέρουν σε ένα κοινό σκοπό, που δεν είναι άλλος παρά αυτός της προστασίας του περιβάλλοντος, η αποτροπή της κλιματικής αλλαγής και η κάλυψη των εθνικών δεσμευτικών στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας για το 2030. Οφείλουμε ως πολιτεία να κινηθούμε πιο έντονα και δραστικά για την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55% μέχρι το 2030 και για άμεση εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που αφορά τις Ενεργειακές Κοινότητες προς όφελος των πολλών, με σεβασμό και προστασία στο Περιβάλλον.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μετά την τελευταία Γενική Συνέλευση ημερ. 24/11/17, αποτελείται από 7 μέλη και αναφέρονται ονομαστικά πιο κάτω:

ΌνομαΘέση
Άκης Έλληνας Πρόεδρος 
Χρήστος ΚονομήςΑντιπρόεδρος 
Δημήτρης ΓιαννάκηΜέλος
Άνδρος Ανδρέου Μέλος
Ηλίας ΑνδρονίκουΜέλος
Ανδρέας ΧαραλαμπίδηςΜέλος
Χρίστος ΤσίγκηςΕκτελεστικός Διευθυντής

Ημέρα ανέμου

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας (EWEA), από το 2007, έχει καθιερώσει και συντονίζει στις 15 Ιουνίου την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Ανέμου». Από το 2009 στις 15 Ιουνίου γιορτάζεται η «Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου». Στόχος της γιορτής αυτής είναι η ευαισθητοποίηση των αρμοδίων και του κοινού στην αιολική ενέργεια και τις δυνατότητες του ανέμου. Ο Σύνδεσμος Αιολικής Ενέργειας Κύπρου από το 2009 συμμετέχει ενεργά στην «Παγκόσμια Ημέρα Ανέμου» σε κοινές δραστηριότητες με τις υπόλοιπες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίες πραγματοποιούνται στην κάθε χώρα.

Εταιρικά Μέλη μας